Lụa

Lụa là một loại vải mịn, mỏng được dệt bằng tơ. Loại lụa tốt nhất được dệt từ tơ tằm. Người ta nuôi tằm, lấy tơ xe sợi dệt thành lụa. Đây là một nghề có từ rất lâu đời.

Không có sản phẩm trong phần này